DansDans
TurnTurn
CheerleadingCheerleading
Om ossOm oss
Støtt oss!Støtt oss!

  
  
Innhold
1
Kort om oss

Vi har aktiviteter innenfor turn, dans (freestyle disco jazz), cheerleading og Zumba. Aktivitetene passer for alle barn og voksne, gutter og jenter. Du finner priser og lenke til vår påmeldingsportal her på hjemmesiden vår.  Turn Jessheim,  Jessheim Turn

1
Hvor finner jeg treningstider og treningssteder?

​Oversikt over treningstider er lagt under hver gruppe. Klikk deg inn på den aktuelle gruppa.

Våre konkurranseutøvere trener på Gystadmarka barneskole i gymsal og allrom

Breddepartier i dans finnes her: Kløfta,- Kløfta IL klubbhus, Sand  - Hovin barneskole, Mogreina - Mogreina barneskole, Nordkisa - Nordkisa ungodmsskole allrom, Skogomo barneskol gymsal, Jessheim - Gystadmarka barneskole gymsal

Breddepartier i turn finnes her: Kløfta,- Vesong ungdomsskole, Sand  - Hovin barneskole, Mogreina - Mogreina barneskole, Nordkisa - Nordkisa ungodmsskole hall,  Algarheim - Algarheim barneskole gymsal

Cheerleading finnes her: Kløfta - Vesong ungdomsskole gymsal,  Jessheim - Gystadmarka barneskole gymsa

4
Priser og fakturaspørsmål

Gjeldende priser fra Januar 2019

Treningsavgiften for turn og dansepartier som varer fra 45 til 60 minutter er kr 975 pr. semester.
Treningsavgiften for turn og dansepartier som varer fra 75 til 95 minutter kr 1 275 pr. semester.
Treningsavgift Zumba kr 975 pr semester

Treningsavgift for privattimer dans kr 275 for 30 minutter

I tillegg kommer:

Medlemskontingenten er kr 250 pr år.
Fakturagebyr/Administasjonsavgift kommer i tilleg 

Minner om at alle konkurranseutøvere må betale lisens til de aktuelle forbund for å delta i konkurranser.

Betingelser

All betaling må skje før oppstart, eventuelt til forfall. 

Dersom en utøver er påmeldt og ikke gir beskjed om at plassen ikke skal benyttes må hele treningsavgiften betales. Beskjeden skal gis skriftlig via epost eller via kontaktskjema til klubben.

Ved skolearrangement har skolene forrang til gymsaler og haller. Våre aktiviteter vil bli  bli kansellert og informasjon om kansellering gis beskjed om..

Det er ikke trening i høst-, jule- , vinter- eller påskeferien samt ellers røde kalenderdager.

Pakkepriser konkurranseutøvere

Turn

Priser kommer

Dans

Konkurranseparti  2 dager  (3 timer) kr 1 975
konkurranseparti 3 dager  (4,5 timer) kr 2 925
Konkurransedans 4 dager  (6 timer) kr 3 575
Slow fredag 45 min. (13,5)kr 500
 
 
2 dags trening for nye danserekr 525

Cheerleading

Cheer 10-11 Gystadmarka 2(3)* dager kr 3000,- 
Cheer 12-15 Gystadmarka 2(3)dager kr 3000,- 
Cheer 7-9 Gystadmarka 1 dag kr 1 300,- (1,5 timer pr.  uke)
Cheer 7-9 Bakke/Vesong 1 dag kr 1 300,- (1,5 timer pr.  uke)
Cheer 10-11 Bakke/Vesong 2 dager kr 2 600,- 

 * Fra første uke i august til og med høstferien trener man 3 dager i uken, deretter 2.

I tillegg må man påregne kostnader til:

Leie av cheerdrakt: 650,-
Kjøp av Cheersko mellom 600 - 1000
Konkurranselisens (Gjelder Juniorklassen): 350,-
Lisens (Gjelder Mini-& PeeWee) 125,-
Deltageravgift til konkurranser/Oppvisninger varierer mellom 200-350 (ca 2 konkurranser/oppvisninger i halvåret)

Man påregne å ta privattimer i dans for å få koreografi for konkurransepartier. Privattimer gis også i Cheerleading


All betaling skjer med kort


5
Betalingsbetingelser

Betingelser

All betaling må skje før oppstart, eventuelt til forfall. Ubetalte fakturaer vil oversendes til inkassobyrå for innkreving.

Dersom en utøver er påmeldt og ikke gir beskjed om at plassen ikke skal benyttes må hele treningsavgiften betales. Beskjeden skal gis skriftlig via epost eller via kontaktskjema til klubben. Fra og med tredje gang må treningsavgiften betales i sin helhet

Ved skolearrangement har skolene forrang til gymsaler og haller. Våre aktiviteter vil bli  bli kansellert og informasjon om kansellering gis på mail, men finnes også i vår kalender her på nettsidene
Medlemskontingenten (kr. 250,-) refunderes ikke.

Det er ikke trening i høst-, jule- , vinter- eller påskeferien samt ellers røde kalenderdager.


Betingelser for betaling av medlemskontingent og treningsavgifter

1. Virkeområde

Disse vilkårene gjelder for bestilling og betaling av medlemskap og treningsrettigheter i Ullensaker gym og turn (organisasjonsnummer 976515846) gjennom Ullensaker gym og turn`s nettside www.ullensakergymogturn.no 

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse betalingsbetingelsene innebærer således ingen begrensninger i de lovbestemte rettighetene, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter, delvis som supplement til lovgivningen på området.

2. Priser og betalingsvilkår

Gjeldende medlemskontingenter for Ullensaker gym og turn fremkommer av info på Ullensaker gym og turn`s nettisde og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningsavgift; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser. Betaling av medlems- og treningsavgifter kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden.

3. Medlemsdata

Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

4. Medlemmenes plikter

Den som er registrert som medlem/kunde hos Ullensaker gym og turn, er ansvarlig for rettidig betaling av medlem- og treningsavgifter i samsvar med de bestillinger medlemmet har foretatt via nettsiden. Ansvaret omfatter også uvedkommende tredjemenns bruk av kundens/medlemmets tilgang, herunder bestilling/kjøp av medlemskap/treningsrettigheter, med mindre det kan påvises at dette ikke er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

5. Oppsigelse av medlemskapet

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende kalender år. Medlemmet kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Ullensaker gym og turn med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår. Med mindre medlemmet har utøvd sin angrerett, jf. punkt 7 nedenfor, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Ullensaker gym og turn innebære at medlemmet har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode. Utmelding skjer skriftlig til administrasjonen i Ullensaker gym og turn (post@ullensakergymogturn.no)

6. Reklamasjon

Ved reklamasjon over mangler, for eksempel manglende/feilaktig registrering hos Ullensaker gym og turn etter at medlemmet har innbetalt avgift/kontingent, må medlemmet innen rimelig tid etter at han/hun burde oppdaget mangelen gi beskjed til Ullensaker gym og turn.
 Dersom medlems- eller treningskontingent er betalt med kredittkort, kan medlemmet/kunden også velge å sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

7. Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager.

8. Endring i vilkårene

Ullensaker gym og turn forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


6
Oppstart og varighet

Vi legger ut informasjon om oppstart på vår facebookside og her på hjemmesiden vår.

Ordinære kurs (grunnkurs og øvet-kurs):

Oppstart vår 2019 er uke 5, og avslutning er uke 22. 

Konkurransepartier har lengre sesong:

Konkurransepartiene i dans har oppstart uke 1 og avslutning uke 26
Konkurranseparti i turn har oppstart uke 1 og avslutning uke 26.
Cheerleading har oppstart uke 1 og avslutning uke 26

Det er trening i høst- og vinterferie.

Avvik

 Ved skolearrangement har skolene forrang til gymsaler og haller, våre aktiviteter vil bli kansellert. Informasjon om kansellering vil bli gitt beskjed om. Følg med på Kalenderen på vår hemmeside hvor avlysninger blir fortløpende registrert.  Det er ikke trening i jule- og påskeferien. Heller ikke på offentlige fridager eller andre røde kalenderdager.

Påmelding

Vi har oppstart av ny sesong i januar for vårsemesteret og august for høstsemesteret. 

Både eksisterende og nye medlemmer må melde seg på partier før hvert semester. Man er ikke automatisk videre fra semester til semester.

6
Om partier, ledige plasser, venteliste og refusjon.

Husk at mange av partiene blir raskt fulle. Det er første mann til mølla prinsippet som gjelder.

Hvis det er partier med for få påmeldte kan kursene bli kansellert og faktura og innbetalte beløp vil bli kreditert og tilbakebetalt.

Medlemmer som står på venteliste vil bli kontaktet på epost så fort det blir en ledig plass. Medlemmer som står på venteliste skal ikke betale før plass er bekreftet.

Nye medlemmer: Hvis barnet etter en til to ganger angrer og vi får skriftlig beskjed umiddelbart slipper man å betale. Dersom det ikke er gitt beskjed etter tredje gjennomførte treninger faktureres beløpet fullt ut.

Innbetalt medlemsavgift og fakturagebyr refunderes ikke. Avmelding kan bare skje ved å sende beskjed gjennom vårt kontaktskjema.

7
Foreldrevett

Ullensaker gym og turn er basert på frivillig arbeid og er avhengig at foreldrenes engasjement. Vi arbeider for at trening og konkurranser skal være et godt sted å være, hvor man bygger sosiale relasjoner og får et nettverk. Trening krever hardt arbeid og konsentrasjon og da er det viktig at alle trives og har gode venner. Alle foreldre og voksne i klubben må bidra i vårt arbeid for dette.

Som forelder har du et ansvar. Ikke bare ovenfor ditt eget barn men også alle rundt

 1. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør. Det kan være oppgaver som klubben ikke har forberedt – tilby din hjelp (vi trenger din hjelp).
 2. Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
 3. Belage deg å ta på seg verv i styret eller som foreldrekontakt
 4. Stille opp på arrangementer, samt utføre de oppgaver du får utdelt også  inntektsbringende tiltak på vegne av ditt barn: Dette være seg  dugnader og/eller salg av produkter.
 5. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
 6. Vis respekt for planlagte aktiviteter som barnet ønsker å delta på
 7. Møt opp på konkurranse og oppvisning, barna ønsker det
 8. Lær barna folkeskikk og vise respekt for ulikheter - inkluderende holdning.
 9. Motiver barna og gi oppmuntring i både trening og konkurranser. Treningsvilje må læres.
 10. Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenne han/henne overfor barna dine
 11. Ved uenighet snakker du med den det gjelder - ikke om, og vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og barna ikke er tilstede
 12. Foreldre skal oppholde seg utenfor treningslokalet. Søsken under 18 år kan ikke oppholde seg i eller utenfor treningslokalet uten en foresatt. Jfr. Kommunens retningslinjer. Ved særskilte behov ta kontakt med klubben.


10
Forventninger til utøvere og foreldre i forbindelse med trening.
 • Prioriterer og møter opp til all trening og deltar på konkurranser klubben velger å delta på.
 • Komme tidsnok på trening - gi beskjed til trener ved fravær.
 • Ved mindre skader eller vondter - oppmuntre barna til å trene likevel, de kan trene alternativt.  
 • Treningsvilje må læres. Det må skape forståelse for sammenhengen mellom treningsmengde og mestring. Talent er ikke det viktigste over tid.
 • Påkledning: treningstøy, barbeint eller turnsokker, ikke smykker, langt hår skal festes med strikk. 
 • Barna må høre på og følge de beskjeder/instruksjoner som gis og ikke forstyrre de andre. (for å ivareta sikkerhet og læring. Bråk og uro kan medføre bortvisning fra trening.)
 • Husk at treneren er opptatt med utøverne under treningen og kan ikke prioritere foreldrespørsmål. (Har du spørsmål, send spørsmål til klubbens epostadresse og ikke til trener. For danserne er det også mulig å stille spørsmål på egne barns privattimer. Dette fordi trenerne må prioritere utøverne.)
 • Er selvstendig og selvdreven
 • Bruker kun pausen til skravling
 • Rrydding av utstyr og Hjelper til med å holde orden i lagerrommet.
 • Holde hallen og gangen fri for søppel, tar med panteflasker hjem eller legges i klubbens innsamlingspose i lageret.
 • Moppe gulvet i hallen etter siste trening.
 • Det er ikke tillatt å ta bilde eller video under trening uten avtale med trener


14
Praktisk info om trening
 

Sånn vil vi ha det på treningene våre.

 • Utøverne/barna må etterkomme trenerens instruksjoner og ikke forstyrre andre utøvere under trening. Det er viktig for å ivareta sikkerhet og læring. Bråk og uro kan medføre bortvisning fra trening.
 • Mindreårige søsken får ikke oppholde seg i treningslokale eller i ganger utenfor i henhold til kommunens instrukser.
 • Husk at treneren er opptatt med utøverne under treningen og kan ikke prioritere foreldrespørsmål.
 • Har du spørsmål, send spørsmål til klubbens epostadresse og ikke til trener. For danserne er det også mulig å stille spørsmål på egne barns privattimer. Dette fordi trenerne må prioritere utøverne.
 • Det er ikke tillatt å ta bilde under trening uten avtale med trener.
 • Utøverne bør ha klær som er enkle å bevege seg i
 • Ta med drikkeflaske med vann
 • Vi anbefaler turnsokker eller bomullsokker for turnerne
 • Freestyledansere danser barbent
 • Langt hår bør settes opp i knute med strikk
 • Kom i tide
 • Foresatte må vente utenfor treningslokalene. (Foresatte kan bli invitert inn første og siste trening) Dersom det er særskilte forhold, ta kontakt med hovedtrener.

Konkurransereglement freestyle discojazz  finner du her: http://dansing.no/wp-content/uploads/2017/06/KONKURRANSEREGLEMENT-JUNI-2017.pdf

 Siste nyheter

 

 

Nyhet høst 2019 - AllidrettNyhet høst 2019 - Allidrett2019-07-19T22:00:00ZUllensaker gym og turn starter opp allidrett for barn 6-9 år i grenene turn, cheerleading og dans. Her får barne ca 7 uker med hver gren og noe uteaktiviteter.
Dans er gøy og allsidig treningDans er gøy og allsidig trening2019-07-19T22:00:00ZVisste du at Ullensaker gym og turn tilbyr dans flere steder i Ullensaker kommune? Vi tilbyr: barnedans 4-6 år, HipHop 7-15, Freestyle 6-13 år, og Zumba for voksne (kun på Kløfta Velhus).
Dans og turn for barn med psykisk funksnedsettelse?Dans og turn for barn med psykisk funksnedsettelse?2019-07-19T22:00:00ZUllensaker gym og turn tilbyr turn og dans for barn med psykiske funksjonsnedsettelser. Vi tilbyr dans på mandag og turn på torsdag.
Påmelding høst 2019Påmelding høst 20192019-07-18T22:00:00ZHøstens påmelding har åpnet. Vi har flere partier enn noen sinne, vi er flere steder enn tidligere med like spennende aktivitter som tidligere. Første mann til mølla prinsippet som gjelder
Hip Hurra!Hip Hurra!2018-12-11T23:00:00ZUllensaker gym og turn takker Sparebankstiftelsen for gaven på kr 450 000 til turnutstyr.

 

 

 

 

Bakke/Vesong - avlysninghttps://ullensakergymogturn.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=67Bakke/Vesong - avlysning2019-12-11T16:00:00Z2019-12-11T21:00:00ZPå grunn av et skolearrangement utgår trening denne dagen

 I fokus